Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

Astrologi - en mångfaceterad kunskapstradition

Det finns många olika uppfattningar om astrologi. Några är obönhörligt motståndare till fenomenet, andra är nyfikna men vill ändå hålla det på avstånd, somliga använder det utan att riktigt tro på det. Sedan finns vi som regelmässigt använder astrologi därför att vi ser att den fungerar. Det gör vi varje gång vi upprättar ett horoskop. Det är därför vi fortsätter att använda oss av den.

As above so below

Astrologin fungerar oavsett vad man har för personlig livsåskådning. Det är därför som astrologin i en eller annan form har funnits och fortsätter att finnas i annars väsensskilda kulturer. Den enda trossats astrologin kräver är en insikt om att det lilla speglar sig i det stora och vice versa. Solens, Månens och planeternas ständiga skiftningar på himlavalvet speglar de ständiga skiftningar som sker i våra jordiska liv. Vilken kosmologisk modell man sedan använder för att tolka tillvaron är likgiltig ur astrologens synvinkel. Däremot utövar man inte astrologi särskilt länge utan att börja fundera över existentiella frågor.

 
 

Ödesbegreppet

Ofta står att läsa att horoskopet beskriver en människas öde. Normalt antas att astrologen med detta menar att människans liv redan är utstakad i alla dess detaljer i samma ögonblick hon föds. Astrologen förstår dock något annat med öde. För astrologen utgör horoskopet bara en karta över individens potential, hennes allmänna läggning, förhållningssätt till livet, svaga punkter och starka sidor. Det enda som är utstakat från födelsen är vid vilka tidpunkter en individ kommer att möta möjligheter och utmaningar av en viss natur. Detaljerna fyller individen själv i genom de val hon gör i livet. Ur det perspektivet skapar varje individ sitt eget öde utifrån de förutsättningar som är i det ögonblick hon föds.

Spådom?

Ofta tror människor att astrologi handlar om spådom. Kanske är du en av dem? Astrologer värjer sig instinktivt mot begreppet ”spådom”, och det med viss rätt. Den vitt spridda föreställningen om spådom ligger väldigt nära den likaledes spridda föreställningen om ödet, att man har ett öde som är fast och oföränderligt. När en astrolog – eller för den delen en tarotläggare, spågumma osv – uttalar sig om framtiden gör den det alltid utifrån ett oftast outtalat antagande: Framtiden kommer att te sig så här om inget görs för att förändra den innevarande, logiska utvecklingslinjen. Vad detta innebär är att det astrologen ser är den naturliga utgången av en innevarande situation, men oftast inte dess oundvikliga konskevens.

Medvetenhet

Den vanligaste formen av astrologi är idag personastrologin, som utgår ifrån den tid och plats individen är född för att därigenom utläsa, karaktär, möjligheter, begräsningar, osv. Syftet med detta är att skapa en större medvetenhet och förståelse hos individen för varför han eller hon agerar, reagerar, känner och tänker som hon gör. Naturligtvis kan man göra en framtidsanalys, men framtiden är inte det väsentliga. Det centrala är att använda horoskopet som en karta. Genom att studera denna karta över det egna psyket skapas en större medvetenhet om de val man gör i livet, vilka möjligheter man bär inom sig, och vilka problemställningar man har att ta itu med. Men många som har sysslat med astrologin vet också att astrologin gett dem en större förståelse för det unika i varje individ och ett nytt sätt att se på människor i deras omgivning, vare sig det är chefen, arbetskamrater, släkt, vänner eller någon annan. Genom att använda sig av astrologins symbolspråk ökar man sin förmåga att fatta medvetna beslut och val, man blir delaktig i att på ett påtagligt sätt skapa sitt eget liv, och därigenom mer levande.

 

Makt

Därmed är astrologin också ett redskap till bemäktigande av individen. Makt tolkas oftast som något negativt: om A förmår B att på ett eller sätt strider mot B:s vilja, så har A utövat sin makt över B. Samtidigt finns det en annan definition av makt som allt mer dyker upp i det politiska samtalet; nämligen att individen tar makten över sitt eget liv. Politikerna menar oftast inte särskilt mycket med detta – om det hade blivit sanning hade det samtidigt blivit till en mardröm för dem. Men den medvetenhet som astrologin ger individen ger makt i den mening att den som agerar utifrån en full förståelse för sina möjligheter och begränsningar, och inte minst de möjligheter och begränsningar som finns i varje ögonblick, lösgör sig från invanda mönster och andras fixa idéer om hur de borde vara, agera och tänka, och på så sätt kan leva ett mer fullständigt och självvalt liv.

Språk

Astrologin är ett symbolspråk. Människan har i alla tider använt symboler i olika sammanhang. Astrologins symboler bär inom sig en otrolig mångfald, samtidigt som de i grunden är väldigt enkla att förstå. Dessvärre är vi som använder dessa symboler ibland lite slarviga i vår hantering.

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster