Astrologiföreningen Vintergatan

 

SANNING OCH RÄTTVISA NÄR ORD STÅR MOT ORD

Turerna kring WikiLeaks och Julian Assange mot bakgrund av de celesta rörelserna

av Mark Beal

 

Fortsättning från sidan 1

 

 

Utskriftsvänlig version

 

 

Under de här dagarna är Venus och Mars alltjämt på väg mot varandra i aspekt, så det finns alla tecken på en stark sexuell laddning rent allmänt, som knappast försvagas av att de ingår i ett t-kors med Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. I Assanges eget horoskop, markeras kärleksaffärer och tillfälliga sexuella förbindelser av Jupiter – i egenskaper av 5:e husets härskare - som han har i 1:a huset konjunkt Neptunus. Under den aktuella perioden transiterades Jupiter av Neptunus genom en partilkvadratur. Man skulle bli uppriktigt förvånad om detta inte markerade en person med en stark sexdrift (och det finns uppgifter om detta, och om att han hade fler förbindelser än de två anklagelserna gäller medan han var i Sverige 30 ), men man kan heller inte låta bli att notera hur tillfälliga sexuella förbindelser redan från början riskerar att undergräva hans auktoritet. Det här är närmast ett skolboksexempel på hur potentialen i födelsehoroskopet utlöses av pågående transiter.

Att det är just Jupiter som är involverad känns dessutom lite kittlande med tanke på "A:s" medlemskap i Broderskapsrörelsen (och att även ”W” är kristen socialdemokrat). Det gör det än mer giltigt att använda Jupiter som signifikator för kvinnorna. ”A” har dessutom själv Solen i slutet av Fiskarna (Jupiters tecken, där den under hela perioden transiterats av Jupiter och Uranus) och Jupiter som enda planet med essentiell värdighet 31 . I avsaknad av födelseklockslag är det svårt att göra någon mer djupgående tolkning av ”A:s” horoskop, men Venus position antyder ett komplicerat förhållande till sexualitet, med kluvna känslor (och en eventuell dragning till experimentella sexuella förbindelser). Det kan heller inte förnekas att synastrin bl.a. antyder en stark sexuell laddning mellan henne och Assange, med hans Mars konjunkt hennes Venus.

För ”W” gäller att hennes konjunktion mellan Venus och Mars i Lejonet faller i opposition till Assanges Mars, och antyder alltså även här en stark laddning. Att hennes Saturnus/Pluto-konjunktion (sextil Venus/Mars) faller nära Assanges exilMåne i 12:e huset är dock ett riktigt dåligt omen för honom. Även ”W” har en stark Jupiter, i Skytten, och konjunkt Uranus – det vill säga något tema från födelsehoroskopet som berör just den här konjunktionen spelas ut i dagarna (inte minst på grund av att hennes progredierade horoskop innehåller en kvadratur mellan Venus/Mars och Jupiter/Uranus, men i brist på klockslag och födelseort är det inte möjligt att säga exakt vad.

En häktningsorder utfärdades för Assange den 20 augusti, samtidigt som Merkurius (9:e huset i födelsehoroskopet) vände retrograd. Någon gång under dagarna innan hade "A" och "W" tydligen diskuterat sina erfarenheter av honom. Åklagarmyndigheten lade fram två olika anklagelser; en för våldtäkt (gällande W), en för sexuellt ofredande (gällande ”A”). En konspirationsteoretiker skulle dock lätt kunna undra om det bara är en slump att detta skedde just i samband med att Assange ansökte om uppehållstillstånd, och hur det kom sig att han bodde kvar hos ”A” i flera dagar efter det att de påstådda övergreppen ägt rum. Hur det ligger till med den saken återstår att se, men det är en av de omständigheter som gör saken så väldigt svårhanterad – alldeles frånsett de våldsamt motstridiga uppgifter som förekommer på olika ställen. En försiktig astrologisk tolkning är att eftersom det bara finns marginella kopplingar mellan sexbrottsanklagelserna och Assanges arbete med WikiLeaks, så ser det ut som en slump, men en slump som tjänat Assanges fiender väl. Man behöver inte söka särskilt länge på nätet för att inse att vad människor tror i saken till stor del bottnar i huruvida de gillar Assange och det han gör eller inte, respektive vad de tycker om radikalfeminister (som åtminstone ”A” är) i största allmänhet.

Redan den 21:e drogs häktningsordern tillbaka. Anklagelserna om sexuellt ofredande kvarstod dock, och polisen fortsatte med utredningen. Den 31 augusti förhördes Assange under en timmes tid i Stockholm, varpå mycket gick på lågvarv tills den 18 november, då Stockholms tingsrätt häktade Assange i hans frånvaro. Den 20 november utfärdades en internationell häktningsorder via Interpol. Det här är en tidpunkt då polariseringen blir tydlig. Å ena sidan förekommer just då en kvadratur mellan Solen och Neptunus, å den andra är Solen konjunkt Assanges Jupiter. Eftersom Solen helt klart markerar hans status (och rättsfrågor) kan man se hur förtroendet för honom undergrävs i vissa läger, men stärks i andra.

 

 

Den 7 december överlämnar sig Assange självmant till polisen i London. Tajmingen är ytterst intressant, eftersom Mars i den vevan vandrade in i Stenbocken och blev exalterad, efter en period då den varit i kvadratur till Jupiter och Uranus (dagar som präglades av WikiLeaks publicerande av korrespondens mellan USA:s utrikesdepartement och ambassader runt om i världen). Mars intåg i Stenbocken markerade också s.k. hacktivisters digitala angrepp mot företag och institutioner som man ansåg motarbetade WikiLeaks av politiska skäl – t.ex. PayPal och den svenska åklagarmyndigheten.

Det ligger nära till hands att tro att Mars teckenbyte markerar hur Assange upplevde att han själv hamnade i en starkare position. Fram till dess hade han upprepade gånger via sin advokat låtit meddela att han inte hade något förtroende för de svenska myndigheterna, som han misstänkte kunde låta utlämna honom till USA. Medan Merkurius, Mars och Pluto samlades i en trippelkonjunktion satt Assange häktad, men släpptes mot borgen när Mars väl hade passerat Pluto. Och ungefär där befinner sig fallet, medan brittiska myndigheter bestämmer om en utlämning till Sverige är juridiskt riktig.


Framöver

Den juridiska hållbarheten i ett eventuellt överlämnande skall bestämmas runt den 11 januari – källorna motsäger varandra, dvs en dryg vecka innan Mars tar sig in i Vattumannen. Men man kan gott notera att detta är en spänd tid, då Merkurius gör nya kvadraturer till Jupiter och Uranus. Det har, som sagt, antytts att WikiLeaks har dokument man kan försvara sig med, och om Jupiter representerar de två kvinnorna och i förlängningen de svenska myndigheterna, så är det inte omöjligt att WikiLeaks väljer att kungöra dokument som försätter de svenska myndigheterna i ett dåligt ljus. Å andra sidan är Assanges signifikator, Mars, kombust en bit in i Mars månad, så han lär få det hett om öronen ett tag till.

Och vad händer med WikiLeaks? Efter det att organisationen läckt ut hemliga diplomatkablar mellan USA:s utrikesdepartement och deras ambassader runt om i världen så ökade trycket på organisationen, som redan var stort efter att man läckt ut bilder från Irakkriget tidigare under året. Eftersom det rör sig om ett löst sammanhållet nätverk med servrar i fjorton olika länder och mer än 500 olika spegelsajter, så är det osannolikt att infrastrukturen skulle kunna förstöras genom ett direkt digitalt angrepp, eller för den delen ett juridiskt – servern i Sverige skyddas av den svenska lagen om meddelarfrihet, och försök att stänga servern i Frankrike har också strandat 32 .

Det ekonomiska hotet är kanske allvarligare. Eftersom organisationen hålls igång genom frivilliga donationer, var det ett hårt slag när PayPal sade upp samarbetet. Det här speglas i horoskopet, där Månen styr det 2:a huset, ett tydligt tecken på att ekonomin är beroende av vanliga människor. Men just eftersom det är Månen det rör sig om, i Fiskarna, så präglas ekonomin väldigt mycket av ebb och flod. Man kan inte skönja så stor stabilitet här, särskilt som Fortuna disponeras av Saturnus i exil, som i sin tur har ett spänt förhållande till en inte alltför stark Jupiter, den naturliga signifikatorn för välstånd.

Det är detta som är det stora hotet eftersom den riktigt elakartade rörelsen för WikiLeaks under 2011 är Saturnus transit genom Vågen. I slutet av januari vänder Saturnus retrograd i en partilkonjunktion med WikiLeaks Mars, och i juni vänder den direkt i en partilkonjunktion med WikiLeaks Sol. Längre fram i höst passerar Saturnus Mars på nytt. I WikiLeaks horoskop är båda planeterna i exil, och härskar över det 6:e respektive det 8:e huset, en uppsättning astrologiska omständigheter som ser rätt illavarslande ut (från WikiLeaks sida sett). Allra minst lär det bli svårt att upprätthålla infrastrukturen (Mars härskar över det 11:e huset, Saturnus finns i det 3:e). Och om Mars i egenskap av Assanges horoskophärskare kan sägas stå som symbol för honom i WikiLeaks-horoskopet, så spär Saturnus vändning konjunkt Mars i januari bara på hans (och organisationens) bekymmer.

 

Slutord

Assange inleder sin essä ”State and Terrorist Conspiracies” 33 med ett citat som överallt på nätet tillskrivs Theodore Roosevelt, men som Roosevelt själv citerar i sin självbiografi ur the Progressive Partys valplattform 34 : ”Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul this unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of statesmanship.” Ett sekel senare, när den politiska adeln mer eller mindre springer den ekonomiska maktens ärenden, ger citatet en yttre dimension till den trigon mellan Saturnus och Pluto som finns i WikiLeaks horoskop.

Men det man bekämpar utåt finns också på ett inre plan. Inte bara i form av makt utan ansvarsskyldighet, eller lågfrekvent paranoia och långtgående säkerhetsarrangemang som hindrar total insikt, även för medlemmarna i nätverket, utan också i form av truismen kunskap är makt (Saturnus i 3:e huset trigon Pluto). För även om Assange själv, som man kan vänta av ett 9:e hus med Solen på husspetsen, pratar mycket om sanning och rättvisa, så är det inte dessa som WikiLeaks främst handskas med, utan information och dokument. Sanning och rättvisa må vara objektiva storheter i den ädla, antika mening som Assange ofta använder begreppen, men som anklagelserna mot honom visar så är sanningen fortfarande en tolkningsfråga i den ofullkomliga värld vi alla befolkar.

I den mån som sanningen dikteras av krafter som har tolkningsföreträde i kraft av sin makt, så gör WikiLeaks en välgärning. Men sanningen är också en berättelse där fakta tolkas utifrån parters trovärdighet. Det borde Assange veta bättre än många andra, och hans nuvarande bekymmer lär påminna honom om det, när objektiva fakta inte kan fastställas av någon tredje part, och när sanningen istället blir en fråga om vilken berättelse man föredrar. WikiLeaks drar fram fakta som motsäger vissa (etablerade) berättelser, men sanningen är alltid större än rena fakta och beroende av ett oändligt komplext sammanhang. Att publicera material som mäktiga krafter vill hålla dolt må vara ett avslöjande, men det är inte i sig en sanningsgärning; det är att sprida råmaterial till nya berättelser, som man överlåter åt andra att skapa efter sina egna intressen och övertygelser.

 

30 Greenhill, Sam: ”Tables turned on WikiLeaks chief: Girl No 3 surfaces as the story of the 'seducer' Assange's week in Sweden grows ever sleazier”. Daily Mail (2010-12-20)   http://www.dailymail.co.uk/news/article-1340068/WikiLeaks-boss-Julian-Assanges-week-Sweden-grows-sleazier.html (åtkomst 2010-12-31)

31 Födelsedatum för både ”A” och ”W” undanhålls.

32 Wakefield.

33 Assange.

34 Roosevelt, Theodore (1913). An Autobiography . Kapitel 15, Appendix B: http://www.bartleby.com/55/15b.html (åtkomst 2011-01-01).

 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster