Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

PÅVE JOHANNES PAULUS II – RADIKAL TRADITIONALIST UR TIDEN

 

 

av Mark Beal

 

 

Klockan 18:18, måndagen den 16 oktober 1978 kungjorde Kardinal Tisserant att de församlade kardinalerna valt Karol Wojtyla från Krakow till den romersk-katolska kyrkans nya Påve, och frågade denne om han accepterade posten. ”Det är Guds vilja”, svarade denne. ”Jag accepterar." 1

 

 
 

 

 

Ögonblickets astrologi (se horoskop) visar Skorpionen som starkaste tecken, med Uranus i en exakt konjunktion med Dsc, och Mars inbegripen i konjunktionen – i Skorpionen. Ascendenthärskaren Venus befinner sig också i det tecknet. Den starkt transformativa energin i Skorpionen är tydlig när man ser tillbaka på Johannes Paulus II:s tid som påve, och Uranusinflytandet är också påtagligt i hans sätt att vända upp och ner på Vatikanen. Det mest revolutionerande var att han omvandlade Vatikanen till något som mer liknar en nationalstat, med diplomatiska beskickningar utomlands. Johannes Paulus II var, likt forna tiders påvar, en politisk, likaväl som en kyrklig ledare, där katolska kyrkan sedan ett sekel tillbaka i tiden övergivit sin politiska roll till förmån för den andliga.2 Andra tecken på Uranus böjelse åt det ovanliga är att han vid installationen var den yngsta Påven sedan 1846, och den första icke-italienska Påven sedan 1523. Så småningom skulle hans innehav av posten också bli ovanligt långt. Bara Pius IX (1846-78) har suttit längre, om man undantar Jesus lärjunge Simon Petrus, som av katolska kyrkan själv sägs ha varit dess första Påve från år 30 till år 67 (om detta tvistar de lärde).

Konservativ och radikal

Samtidigt har Johannes Paulus setts av många som en mycket konservativ kraft, något som kanske varit som mest tydligt när det gäller sexualmoral, och där han nekat nattvarden till katoliker som skilt sig och gift om sig, motsatt sig artificiell insemination och förbjudit bruket av kondomer trots den snabba spridningen av AIDS. En feministisk kritik av Påven är att han alltid ser på kvinnor i termer av deras biologi, så att de antingen måste vara mödrar, eller totalt avhålla sig från sexuell aktivitet.3 Andra ser honom som fientlig till den moderna världen överhuvudtaget: ”He views all the progenitors of modern thought – from Descartes and the Enlightenment to Nietzsche and Freud – as profoundly anti-Christian”4Påvens anti-modernitet verkar bottna i en skepsis mot vad han ser som en alltför omfattande materialism i västvärlden, något som i hans ögon skär av människan från hennes andliga djup.5 Hans roll i nedmonteringen av de kommunistiska regimerna i Östeuropa har en uranisk prägel, men de i väst som velat se honom som apologet för kapitalismen har snuvats på konfekten. Påven har varit väldig tydlig i sitt ställningstagande mot sociala orättvisor, såväl i väst om på andra håll i världen. Johannes Paulus kan därför sägas ha inneburit en komplicerad blandning av omstörtande radikalitet och extrem konservatism, någonting som återspeglas i den starka oppositionen mellan Uranus och Saturnus i hans födelsehoroskop.

Påvens födelseklockslag

Att Johannes Paulus II föddes som Karol Wojtyla den 18 maj 1920 i Wadowice, Polen, är välbekant. Desto mer besvärligt har det varit att sätta ett exakt klockslag på födelsen. En tid som föreligger är 17:30.6 Denna sägs vara upptagen i Louis Roddens samling, men säkerhetsgraden i den är okänd. Bernadette Brady har uppgett en tid på 12:00, som sägs härstamma från ett vittne till födelsen. Men som hon själv påpekar är det ett klockslag man bör betrakta med en viss skepsis, eftersom de romerska kejsarna brukade uppge ett födelseklockslag runt 12:00 för att ge sig själva ett horoskop med Solen konjunkt MC, som anstod en sådan upphöjd person.7 Tiden kan i det här fallet helt enkelt vara en efterkonstruktion.

Personligen gillar jag inte 12:00 av andra, mer praktiska astrologiska skäl. Den dag Karol Wojtyla föddes bytte Månen tecken från Oxen till Tvillingarna. Eftersom han har Solen, Merkurius och Venus i det tecknet skulle man förvänta sig att han uppvisar till det tecknet hörande egenskaper i kubik. Han uppvisade också sådana Oxdrag som envishet, ihärdighet och en förmåga till hårt arbete, samtidigt som han höll fast vid för katolicismen ortodoxa värderingar. Han har också varit en ovanligt konstnärlig figur för en Påve. Men egenskaper som man skulle koppla till Tvillingarna är så pass framträdande, att det verkar troligt att Månen hunnit in i det tecknet, i synnerhet eftersom Merkurius i Oxen (ehuru konjunkt MC) inte, enligt min mening, skulle ge den effekten i riktigt den omfattningen. Inte minst gäller detta hans språkliga begåvning; Påven behärskade, förutom sitt modersmål polska, latin och gammalgrekiska, samt tyska, ryska, franska, engelska, italienska och spanska.8 I unga år visade han tecken på att bli skriftställare (han skulle läst litteratur vid universitetet om inte andra världskriget kommit emellan), och få påvar (eller andra för den delen) har kunnat mäta sig med bredden i hans intellektuella intressen och litterära produktion.9

Jag har själv laborerat fram och tillbaka, och tycker att de progressiva lunationerna talar för en tidpunkt mellan de två angivna tiderna, eftersom dessa då bättre markerar Wojtylas installation som Ärkebiskop i Krakow 1964 (fullmåne), och den tidpunkt då han valdes till Påve (nymåne). Om Påvens födelseklockslag ställs till 13:54 hade han dessutom transiterande Neptunus på IC när han valdes till Påve, samt progressiv MC och Merkurius (som då är såväl horoskop- som MC-härskare) konjunkt radixJupiter. Några andra faktorer talar för denna tid. MC i Tvillingarna skulle avgjort stärka den starkt merkuriska natur jag har diskuterat ovan. Saturnus som 5:e husets härskare i 12:e skulle visa på att han offrade sexualiteten för det han såg som ett högre syfte eller värde. Det starka 9:e huset, med en upphöjd Venus som härskare i huset, skulle då visa på hans omfattande utlandsresor.

Men jag är ambivalent eftersom det finns två andra aspekter på 17:30-tiden som avspeglas i hans karaktär. En Vågascendent skulle visa på hans omvittnade personliga charm, och den omedelbara popularitet han åtnjöt – även långt innan han blev Påve. Mars i konjunktion med Ascendenten skulle också kunna förklara en annars ganska förbryllande detalj, eftersom dess tillstånd i övrigt – retrograd i Vågen – inte alls verkar tala för någon som ägnat så åt bergsbestigning, simning, skidåkning och fotboll.10 Däremot tycker jag att MC-härskaren i det fallet, Solen, är för dåligt markerad vid tidpunkten för hans val till Påve, även om transitJupiter på MC skulle kunna vara talande (i radix skulle den dessutom vara konjunkt Neptunus i 10:e huset).

Jag diskuterar i nedanstående utifrån min egen korrigering, men båda horoskopen visas, så kan läsaren själv avgöra hur han eller hon vill förhålla sig.

 

 

 

Vatikanen

Vatikanstaten grundades vid en nymåne i Tvillingarna (se horoskop). Vid tiden för Johannes Paulus II tillträde som Påve mottog denna nymåne aspekter från samtliga tre yttre planeter; kvinkunx från Uranus, opposition vad gäller Neptunus, och en trigon från Pluto. Pluto stod dessutom kvadratur radixPluto. Detta vittnar mer än väl om den nytillträdde Påvens vilja att reformera Vatikanen. I dess progressiva horoskop befann sig Uranus på Dsc och Pluto på MC, medan den progressiva Månen stod i begrepp att träda in i Väduren. Det senare vittnar om den energi med vilken den nya Påven skulle ta sig an sin uppgift att bli den starka ledare för katolska kyrkan som Pluto på MC vittnar om. Progressiv MC var i själva verket i en exakt konjunktion med Vatikanens radixPluto.

En av anledningarna till att jag föredrar 13:54 som tid för Johannes Paulus födelse, är att det placerar hans egen nymåne på Vatikanens MC, och vice versa. Det ser konstlat ut, men är en av de saker jag fick på köpet i korrigeringen. Hur man än vrider och vänder på saken faller dock Johannes Paulus II:s Saturnus/Uranus-opposition i partilkonjunktion med Vatikanens Asc-Dsc, vilket är starkt nog att förklara hans starka koppling dit, och ännu en pusselbit som visar på den starka kontroll han utövat, och förstärker den förunderliga blandningen av ortodoxi och radikalism. Intressant nog har han dock aldrig riktigt trivts där, utan alltid varit lyckligare när han varit på resande fot.

Socialpolitik

Karol Wojtyla var nitton år när Polen invaderades av de nazistiska styrkorna från Tyskland, och fick bedriva sina teologiska studier i smyg, samtidigt som han arbetade i ett stenbrott och en kemikaliefabrik. Sedan levde han under 33 år i vad som var en lydstat under sovjetdiktaturen. Dessa upplevelser präglade naturligtvis honom djupt, och gav honom en mycket ovanlig bakgrund för en Påve. Han skulle senare säga att han såg det som ”en stor nåd” att ha fått tillfälle att arbeta i stenbrott och fabrik.11

Hans avsmak för sovjetdiktaturen och dess direkt antireligiösa hållning hindrade honom inte från att inta ett förhållningssätt som möjligen avslöjar att han tagit intryck av Marx Das Kapital, som han läst redan som sjuttonåring (alltså innan Polen kom under Sovjetunionens direkta inflytande).12 Hans encyklika Laborem Exercens (Om mänskligt arbete) kan ses som ett försök att lansera ett arbetarmanifest med kristna förtecken, snarare än marxistiska. Arbete var förvisso ett straff för arvssynden, men också, över allt annat, förmågan att skapa, i vilken människan deltar i sin Skapares arbete.13 Samtidigt känns inte hans ställningstagande som om den avviker speciellt mycket från Marx; båda ser människan som en kreativ varelse som genom arbetet uttrycker sitt kreativa potential. Båda bekymrade sig för arbetarens exploatering under kapitalismen. Båda var också starka Oxnaturer, med ömsesidiga Sol/Venus-konjunktioner i synastrin. Johannes Paulus II uttalade sig i svidande ordalag om den västerländska materialismen som en ”dödskultur”,14 en intressant utfästelse från någon som var så stark i Oxen. Som Påve var alltså Johannes Paulus II inte låst av ideologiska positioner, annat än hans egen kristna övertygelse om det absoluta i människovärdet. Han var därmed fri att kritisera såväl öst som väst.

Detta var tydligt redan från början av Johannes Paulus II:s tid som Påve. Den 4 mars 1979 utgavs hans första encyklika – det tidigaste en Påve någonsin utgivit en sådan efter sin installation – Redemptor hominis, där han stakade ut den blandning av sociala progressivitet och teologisk konservatism som skulle bli hans kännetecken15, och orsaka så mycket huvudbry för dem som uppfattade hans ställningstaganden som motsägelsefulla. Det är knappast förvånande att finna att Mars vid det tillfället aktiverade hans Uranus/Saturnus från konjunktionen med den förra. Om min korrigering av horoskopet stämmer, visar det progressiva horoskopet också en Merkurius/Neptunus/MC-konjunktion, vilket skulle stämma väl med det den nya Påven gav uttryck för, och som skulle utgöra ledstjärnan för allt hans framtida arbete. Andliga värden måste få en renässans, om inte människovärdigheten återupprättades som idé skulle människan vara dömd till lidande, oavsett ekonomiskt system. I ett närmast otroligt avsteg från den traditionella vägen, presenterade sig Påven som en lidelsefull försvarare av alla religioner.16

Detta skulle så småningom få genomslag i Påvens nya ekumeniska linje. Delvis har detta säkert att göra med hans starka Venus (ev. i 9:e huset): dvs ett lidelsefullt intresse för samarbete över religionsgränser. Men hans allomfattande Neptunus konjunkt MC i det progressiva horoskopet spelade säkert också in: ”Man cannot live without love. Without love he remains incomprehensible to himself. His life is devoid of meaning, unless love is revealed to him, unless he encounters love, unless he experiences it and makes it his own, unless he has a lively sense of participation in it.”17Neptunus allomfattande energier verkar ha gått på högsta växel.

En folkets Påve

Påve Johannes Paulus II:s betydelse för händelseutvecklingen i sitt hemland har det talats mycket om. När han besökte Polen första gången som Påve, i början av juni 1979, visade hans progressiva horoskop en Mars/Asc-konjunktion i Skorpionen, något som pekar på hans starka betydelse för den transformering som skulle komma med bildandet av fackföreningsrörelsen Solidaritet, och som han inspirerade. Samtidigt befann sig progressiv MC konjunkt radixJupiter, och Månen hade precis progresserat in i Lejonet. Han hade därför alla förutsättningar att i det ögonblicket framstå som den karismatiske auktoritet som skulle komma att åtnjuta sådan popularitet.

Han må ha ogillat Freud, men Johannes Paulus II delade en mycket väsentlig planetplacering med psykoanalysens fader (förutom OxSolen); nämligen Mars retrograd och i detriment i Vågen. Där Freud talade om betydelsen av att sublimera sexualdriften och aggressionerna, levde Påven i celibat och mäklade outtröttligt fred mellan länder. Det senare utgör ett lysande exempel på att uselt placerade planeter kan föra mycket gott med sig.

En av de mer underhållande detaljerna med Johannes Paulus II:s horoskop är att hans starka Oxnatur (i synnerhet Venus där) uttryckte sig genom att begåva honom med en utmärkt sångröst, något som tydligen finns tillgängligt på CD-skiva.18 För en man som dominerades så stort av jord- och luftelementen är det fullt rimligt att Johannes Paulus II tog stort intryck av den thomistiska och augustiniska teologin, och dess aristoteliska arv.19

Hans starka Oxnatur (ev. kopplat till JungfruAscendenten) menar jag också är synligt i hans överväldigande popularitet som en ”folkets påve”. Han har lyckats förminska avståndet mellan påverollen och folket. Efter ett tal kunde han säga till de samlade åhörarna: ”The night is made for sleeping; so go to bed” eller ”It is time for dinner. May you enjoy your food”, och på så sätt bryta gapet mellan sig själv som ”övermänsklig” och vanliga människors vanor. På besök i andra länder kunde han ta på sig samma huvudbonad som de han talade med; en sombrero i Mexiko eller Masaikrigarna i Kenyas färgade fjäderbonad, för att symbolisera en förmåga att komma ner på ”samma nivå”.20 Sin avsmak för moderniteten och materialismen till trots, blev Johannes Paulus II en Påve helt i den sentida kändiskultens smak – om han bara råkade vara mediemässig, eller om han aktivt sökte modernisera sin post genom att medvetet använda sig av medierna kan man diskutera länge.


 

Slutpunkt

Johannes Paulus II avled som bekant i sin våning i Vatikanen klockan 21:37 (centraleuropeisk sommartid) den 2 april 2005 (se horoskop). En Sol/Venus-konjunktion i Väduren befann sig då i ingående opposition till Jupiter i Vågen. En sådan kombination av Solen, Venus och Jupiter skulle normalt visa på stor glädje, men mittpunkten Pluto/Kiron inblandad på de relevanta kardinala graderna visar att det är sorg (Kiron) efter döden (Pluto) av en mycket populär (Venus) religiös (Jupiter) ledare (Solen) som gäller.

Värt att notera är att Asc/Dsc-tecknen är omvända från det horoskop som gällde då Johannes Paulus II tillträdde. Soloxar har ofta en väldig förmåga att ge form åt sina idéer, och det har även denne gjort, genom att samtidigt omforma (Skorpionen) kyrkan. Under hans ledning har den katolska kyrkan fått ett förnyat fokus på den fysiska världen (Oxen).

Det finns alldeles för många intressanta detaljer att kommentera. Men en vill jag peka på särskilt. I Johannes Paulus II:s progressiva horoskop hade Månen, vid tiden för hans frånfälle, nått fram till en konjunktion med Pluto och kvadratur till Kiron. Hans död befriar honom från den fysiska smärta han levt med sedan en misslyckad höftledsoperation 1994. (Han har som bekant lidit av Parkinsons sjukdom under senare år.) Detta kan kopplas direkt till Kirons mytologiska betydelse.

Historikerna kommer säkert att tvista länge om Johannes Paulus II:s betydelse och hans arv. I en tid då världen var (och i många fall fortfarande är) polariserad på en politisk vänster-högerskala, införde Påven en tredje dimension genom sin kristna tro. Det har alltid varit besvärligt för sekulära människor att förhålla sig till detta, och den stora vinsten – tror jag – med Påvens synsätt är att han så bestämt lyckats ifrågasätta om denna polarisering är giltig. (Han har å andra sidan stärkt polariseringen mellan andliga och materiella värden.) Moralkonservativa på högerkanten har kunnat ta till sig Påvens budskap på ett plan, men hans anti-materialism och sociala patos stod i ett diametralt motsatsförhållande till människor som, trots sina svällande bankkonton, värderar skattesänkningar högre än omsorg om fattiga. Å andra sidan har många av dem som arbetar med och för fattiga, inte minst i tredje världen, frustrerats av Johannes Paulus II:s styvnackade mostånd mot användandet av kondomer, som hade kunnat dels förhindra spridningen av AIDS, dels dra ner på takten i världens explosionsartade befolkningsutveckling.

Vilken väg katolska kyrkan nu väljer att gå återstår att se. Det vi kan konstatera är att det är en märklig och betydelsefull aktör på världsscenen som nu försvunnit. Påve Johannes Paulus II var en man som förblev sann mot sina värderingar livet igenom, och väckte respekt hos många människor som inte nödvändigtvis höll med honom i rena sakfrågor.

Johannes Paulus II valdes till Påve under sin Saturnusretur, då han tog på sig mäktiga jordiska bördor, och befriades från dessa då han gick ur tiden under sin Uranusretur. Bäst summeras den 264:e Påvens natur och övertygelse kanske av hans egna ord: ”I am not severe – I am sweet by nature – but I defend the rigidity principle… God is stronger than human weakness and deviations. God will always have the last word…”21

 

1 Szulc, Tad, Pope John Paul II: The Biography, New York:Scribner, (1995), s.280

2 Ibid, s.285

3 Bernstein, Carl & Politi, Marco, His Holiness: John Paul II and The Hidden History of Our Time, New York:Doubleday, (1996) s.404

4 Ibid, s.497

5 Ibid

6 Transit nr 3, 2000, s.14.

7 Brady, Bernadette, ”The Pope, and his length of reign – an exploration of predictive astrology”, The Astrological Journal, nr 4/2000, s.12-16.

8 Bernstein & Politi, s.116

9 Szulc, s.55f

10 Rendina, Claudio, The Popes – Histories and Secrets. Santa Ana:Seven Locks Press, (2002) s.608

11 Bernstein & Politi, s.55

12 Ibid, s.43

13 Ibid, s.312f

14 Ibid, s.497

15 Szulc, s.295f

16 Bernstein & Politi, s.214f

17 Ur Redemptor Hominis, citerat i Bernstein & Politi, s.215

18 Szulc, s.466

19 Ibid, s.54f

20 Rendina, s.610

21 Szulc, s.23

 

Horoskop:

Påven Johannes Paulus II, födelsehoroskop
Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet

 

Påven Johannes Paulus II, födelsehoroskop, min korrigering
Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet

 

Vatikanen
Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet

 

Påvens utnämning
Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster